Informacja o RODO

 

Przedsiębiorstwo Handlowe „BRATPOL” Jerzy Bratkowski (dalej: P.H. BRATPOL) działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników oraz kontrahentów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w P.H. BRATPOL.

 

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowe „BRATPOL” Jerzy Bratkowski z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 24/26, 81-351 Gdynia.

P.H. BRATPOL przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. C),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f)
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej [email protected] Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

 

 

Kto może zwrócić się do ADMINISTRATORA Danych OSOBOWYCH?

Administrator Danych Osobowych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez P.H. BRATPOL. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Możecie Państwo adresować do nas wnioski zawierające żądania o realizację przysługujących Państwu praw. Prawa te dotyczą w szczególności:

1)            Prawa dostępu do danych osobowych,

2)            Prawa do ich sprostowania,

3)            Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),

4)            Prawa do ograniczenia przetwarzania,

5)            Prawa do przenoszenia danych osobowych,

6)            Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,

7)            Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

8)            Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

 

Jaki jest tryb procedowania Państwa wniosku?

Wniosek może być przesłany pocztą, mailowo, lub złożony w siedzibie Przedsiębiorstwa. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny – w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku, skierujemy do Państwa prośbę o jego uzupełnienie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

 

Jak skontaktować się z Administratorem Danych osobowych?

 

Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się :

 • elektronicznie pod adresem e-mail: [email protected],
 • pisemnie pod adresem: Przedsiębiorstwo Handlowe „BRATPOL” Jerzy Bratkowski z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 24/26, 81-351 Gdynia.

Obowiązek informacyjny:

Dane osobowe wskazane we wniosku, o którym mowa powyżej będą przetwarzane w celu jego rozpatrzenia. Ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na obowiązek Administratora Ochrony Danych realizacji praw osób, których dane dotyczą wskazanych w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz prawidłowego rozpatrzenia złożonego wniosku o realizację praw. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz dalszy okres 5 lat, celem ochrony przed przysługującymi Państwu roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi Danych Osobowych.

 

 

Państwa dane mogą być również przetwarzane  w celu:

 • Wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • Realizacji działań komunikacyjnych i informacyjnych;
 • Obsługi reklamacji, a także skarg;
 • Zapewnienia bezpieczeństwa obiektów będących w dyspozycji P.H. BRATPOL i są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f).

 

 

W powyższych przypadkach, dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres:

 • Dane będą usuwane bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji lub w przypadku zatrudnienia- 50 lat po ustaniu zatrudnienia;
 • Do zakończenia obowiązywania umowy oraz 5 lat po tym okresie, ze względu na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń;
 • Obowiązywania udzielonej zgody;
 • 2 lata po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, rejestry bezterminowo;
 • miesiąc.

 

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w ramach podpisanych z P.H. BRATPOL umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpoznania złożonego przez Państwa wniosku.